Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities:

 1. Coiffure Arthur, gevestigd te J.E. Claeslaan 27, 2560 Nijlen, onder KBO BE 0717.761.297
 2. Klant: degene met wie Coiffure Arthur een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Coiffure Arthur en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Coiffure Arthur.
 2. Wanneer de consument een afspraak maakt bij Coiffure Arthur, gaat hij automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullen en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen:

 1. Alle prijzen die Coiffure Arthur hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffings en reis-,verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Coiffure Arthur hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anders kenbaar zijn gemaakt, kan Coiffure Arthur ten allen tijde wijzigen.
 3. Betalingen dienen meteen na afloop van de behandeling te geschieden. Dit kan cash, mobiel of met bankkaart.
 4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Coiffure Arthur vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Coiffure Arthur, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 6. Indien partijen voor een dienstverlening door Coiffure Arthur een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 7. Coiffure Arthur is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dien Coiffure Arthur de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 10. Coiffure Arthur heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Coiffure Arthur prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 12. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Coiffure Arthur op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 13. Bij het niet komen opdagen of laattijdig annuleren (binnen 24u van het afgesproken tijdstip) van de afspraak heeft Coiffure Arthur het recht om het volledige bedrag van de dienst aan de klant te vorderen.

Gevolgen niet tijdig betalen:

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Coiffure Arthur gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor de hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd aan Coiffure Arthur.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanner de klant niet tijdig betaalt, mag Coiffure Arthur zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Coiffure Arthur op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Coiffure Arthur, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Coiffure Arthur te betalen.

Verrekening:

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Coiffure Arthur te verrekenen met een vordering op Coiffure Arthur.

Verzekering:

 1. De klant is verplicht zich tot volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
  2. zaken van Coiffure Arthur die bij de klant aanwezig zijn
  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerst verzoek van Coiffure Arthur de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Geheimhouding:

 1. De klant houdt iedeeren informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Coiffure Arthur ontvangt geheim.
 2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  2. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke verplichting.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor een duur van de onderliggende overeenkomst voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Klachten:

 1. Elke klacht met betrekking tot de ontvangen factuur, dienst of goed moet gebeuren bij aangetekende brief. In geval van klacht wegens niet-conformiteit, dient de klacht, op straffe van onontvankelijkheid, bij Coiffure Arthur toe te komen ten laatste 8 dagen na levering. In elk geval zijn klachten die bij Coiffure Arthur toekomen later dan 6 maanden na de levering onontvankelijk. Betaling geldt als aanvaarding.
 2. De klant dient een door Coiffure Arthur geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 3. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten dan dient de klant Coiffure Arthur daarvan zo spoedig mogelijk, docht in ieder geval binnen 24u na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 4. Consumenten dienen Coiffure Arthur uiterlijk binnen 24u na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 5. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Coiffure Arthur in staat is hierop adequaat te reageren.
 6. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 7. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Coiffure Arthur gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling:

 1. De klant dien ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Coiffure Arthur.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Coiffure Arthur ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant:

Als Coiffure Arthur een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van het hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Coiffure Arthur verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Coiffure Arthur:

 1. Coiffure Arthur is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Coiffure Arthur aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Coiffure Arthur is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Coiffure Arthur aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreken van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn:

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Coiffure Arthur vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding:

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Coiffure Arthur toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Coiffure Arthur niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding plaatsvinden nadat Coiffure Arthur in verzuim is.
 3. Coiffure Arthur heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Coiffure Arthur kennis heeft genomen van de omstandigheden die hem goed grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Wijzigingen algemene voorwaarden:

 1. Coiffure Arthur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van deze algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid:

 1. Wanneer één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Coiffure Arthur bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 1. De rechtbanken van het Arrondissement Mechelen zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Opgesteld op 01 februari 2019